محاسبه اقساط

شرایط و قوانین خرید اقساطی

  • کارمزد فروش اقساطی ۴ درصد است.
  • در صورتی که مبلغ پیش پرداخت کمتر از ۵۰ درصد کل خرید باشد یا مدت زمان بازپرداخت بیشتر از ۶ ماه باشد، مقدار کارمزد برابر ۵ درصد خواهد بود.
  • حداکثر مدت زمان بازپرداخت خرید اقساطی ۱۲ ماه است

جزییات خرید اقساطی

مدت زمان کل اقساط (حداکثر ۱۲ ماه) ... ماه
درصد سود ... %
مبلغ پرداخت نهایی
(تومان)
۰
کارمزد کل
(تومان)
۰
مبلغ سفارش
(تومان)
۰

جدول پرداخت قسط ها

قسطمبلغکارمزد

فروش اقساطی بدون پیش پرداخت